Informácie o spracúvaní osobných údajov (GDPR)

V zmysle článku 13 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR“) a ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) s​i Vás dovoľujeme informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, resp. ustanovenia § 19 Zákona o ochrane osobných údajov je ​prevádzkovateľ osobných údajov: ECOSHOP s. r. o., Tomášikovo 281, 925 04 Tomášikovo (ďalej aj ako „​prevádzkovateľ“​) ​povinný v prípadoch, keď o dotknutej osobe získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytnúť dotknutej osobe (ktorou sú najmä zákazníci e-shopu) informácie uvedené v priloženom dokumente.​